Menu Sluiten

Verschillende elektriciteitsproducenten in Europa hebben met de overheid afgesproken om een deel van de kolen die zij gebruiken voor elektriciteitsproductie te vervangen door biomassa. Belangrijkste argument voor deze afspraken is een verlaging van het broeikaseffect. Milieubelasting is echter niet het enige criterium waarop het besluit tot daadwerkelijke inzet wordt genomen, economische en sociale aspecten zijn van vanzelfsprekend ook van belang.

Op de internationale biomassamarkt zijn diverse grondstoffen verkrijgbaar die als biobrandstof in een kolengestookte of gasgestookte energiecentrale kunnen worden gebruikt. Ondermeer: eucalyptushoutpellets, palmpitkorrels, corncobpellets en rijstresidupellets zijn economisch haalbaar.

Het voordeel van deze bronnen biomassa is dat deze in grote hoeveelheid beschikbaar zijn, een voorwaarde voor de constante aanvoer van de brandstof. Wereldwijd komt ongeveer 165 miljoen ton rijstkaf op de internationale markt, het is continue beschikbaar en heeft buiten de energiewaarde nog andere commerciële voordelen.

De Europese commissie heeft de importheffingen van rijstresidupellets opgeheven. Vanwege deze heffing was het voor de stroomleveranciers een te dure bron van biomassa. Heden vallen rijstresidupellets onder de tariefklasse ‘12130000’ die genaamd is ‘Cereal straw and husks, unprepared, whether or not chopped, ground, pressed or in the form of pellets’.

Voor de emissies te bereken heeft men rekening gehouden dat voor dezelfde hoeveelheid elektriciteit te produceren men meer rijstresidupellets nodig heeft. De stookwaarde van steenkool is 25GJ/ton, die van rijstresidupellets 13,4GJ/ton. De transportemissies en de emissies die vrijkomen bij de productie van de rijstresidupellets werden eveneens meegenomen in de wetenschappelijke studies.

Deze wetenschappelijke studies bevestigen dat het pelletiseren van rijstkaf en het vervolgens transporteren naar Europa duidelijk gunstig is en een belangrijke vermindering van de broeikasemissies teweegbrengen. Belangrijk te vermelden is dat in vergelijking met kolengestookte centrales de plaatselijke luchtkwaliteit gevoelig verbeterd.

Steeds meer overheden verplichten wereldwijd de elektriciteitsproducenten in het kader van het terugdringen van het broeikaseffect een percentage biomassa te gebruiken, productie van biobrandstofpellets zal in de nabije toekomst steeds verder aan belang winnen.